Pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinamas projektas „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ( Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto partneris: Viešoji įstaiga „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2019 m. vasario 1 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 m. birželio 30 d. Projektas skirtas pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektu buvo siekiama atnaujinti Pagėgių PSPC medicininę ir kompiuterinę įrangas, įsigyti tikslinę transporto priemonę skirtą visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicinos punktus, įrengti DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetus, įsigyti būtinus baldus.

ES fondų lėšos: 28.826,77 eur.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos: 2.543,55 eur.

Viso projektui skirtos lėšos: 33.913,86 eur.